Sarı ve Beyaz Çiçekler

TÜZÜĞÜMÜZ

daha fazla

TÜZÜĞÜMÜZ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “Umut Gençlikte Derneği” dir.  Kısa ismi ‘Umut Gençlikte’dir. Umut Gençlikte’nin bayrağı Umut harfinin sembolü olarak ‘’U’’ harfinin içerisinde bulunan doğayı ve tarımı sembolize eden günebakan çiçeğidir. Renkleri kırmızı beyazdır.

Derneğin merkezi Adana’dır.  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Türkiye genelinde ve uluslararası faaliyetler yürütür ve temsilciler atayabilir.

      

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 - Dernek, Sürdürülebilir gelişmenin temeli olan ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek vermek amacıyla;

 • ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek gençlere olan güvenini vurgulayan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri temelinde, insanlığı coğrafi sınırlara göre ayırmadan ve her insanı tek bir ailenin ferdi sayarak ‘insan haklarını’ dayanışma temelinde geliştirmek,

 • Mutlu ve huzurlu bir yaşamın temel unsuru olan katılımcı demokrasinin gelişimini sağlamak,

 • İnsan sağlığı, temiz çevre, ekonomik - sosyal kalkınma ve uluslararası ilişkiler alanlarında toplumsal gelişime destek vermek,

 • Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda sporla farkındalığı arttırmak,

 • Sürdürülebilir eğitim, insani değerlerin yükseltilmesi için kültürel faaliyetler, yenilikçi girişimlerin teşvik edilmesi ve ‘insana fayda’ odaklı istihdamın düzenli gelişimini sağlamak,

 • Kırılgan, hasar görebilir veya savunmasız grupların sosyal ve ekonomik koşullarını güçlendirmek,

 • Sürdürülebilir ve yaşam düzeyi etik değerler üzerine kurulu olan kentsel ve kırsal bölgeler yaratmak,

 • Doğayı ve doğal kaynakları korumak ve israfı önlemek,

 • Çevresel zararların azaltılması ve geri kazanımı teşvik etmek ve tüketimi azaltmak amacıyla geri dönüşüm bilincini desteklemek,

 • Ekolojik tarım ile doğada sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ekolojik ürünlerin üretim ve satışına destek vermek,

 • Bilim ve Teknolojinin, insanlığın ve doğanın hizmetinde gelişebilmesi amacıyla kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde projeler oluşturmak,

 • Ortak yaşamın güçlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası iletişimin güçlendirilmesini sağlamak,

İnsanlığın eşit ve adil temellerde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla tarihi, sanatsal ve kültürel çalışmalar yürütmek ve bu alanlarda çalışan özel kuruluş ve kamu birlikleriyle ortak projeler oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, ekonomik ve sosyal açıdan toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla eğitim, bilim, kültür, sanat ve turizm ile  sanayi, gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında ulusal ve uluslararası  projeler geliştirmek, resmi kurumlarla işbirliği, yapmak, çocuk ve aile gelişimine katkı sunmak ve insani yardım  alanlarında faaliyet göstermek için yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.